mapleleaves-logo-newMapleleaves

 
Algemeen
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Basketball Vereniging Mapleleaves alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Basketball Vereniging Mapleleaves niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website. Basketball Vereniging Mapleleaves kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Basketball Vereniging Mapleleaves behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Copyright
Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom vanBasketball Vereniging Mapleleaves. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Basketball Vereniging Mapleleaves en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanBasketball Vereniging Mapleleaves. Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Externe Links
Bepaalde (hyper)links in deze website kunnen leiden naar websites buiten het domein van mapleleaves.nl, welke geen eigendom zijn vanBasketball Vereniging Mapleleaves, maar louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men mogelijk de website van mapleleaves.nl. Hoewel Basketball Vereniging Mapleleaves uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die geen eigendom zijn van Basketball Vereniging Mapleleaves wordt afgewezen.

Tot Slot
Basketball Vereniging Mapleleaves sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Basketball Vereniging Mapleleaves.

Contact gegevens

Basketball Vereniging MapleleavesAnnette Poelmanstraat 42


1963 ES Heemskerk


T: 0251-241669


E: info@mapleleaves.nl